Výzva Architektů bez hranic


Sdílíme text výzvy Architektů bez hranic, kterou zveřejnili na svém facebookovém profilu, ohledně zastoupení obyvatel Bedřišky v pracovní skupině pro Bedřišku.


Ing. Tomáš Macura, MBA,
primátor Statutárního města Ostrava
a
členové pracovní skupiny pro osadu Bedřiška
V Ostravě, 16. 9. 2019

Zapojení zástupce místní komunity do pracovní skupiny pro osadu Bedřiška

Vážený pane primátore, vážení členové pracovní skupiny,
jako Architekti bez hranic máme možnost spolupracovat s obyvateli osady Bedřiška. Momentálně v osadě připravujeme jeden díl dokumentu o Architektuře soužití, projektu podpořeném z rozpočtu Ministerstva kultury ČR. Osada Bedřiška byla pro natáčení vybrána, protože místní komunita je v našem prostředí unikátní. Lidé zde společně řeší svou budoucnost, jsou ochotni se angažovat. V rámci připravovaného cyklu Architektura soužití se Bedřiška zařadí mezi příklady z Mnichova (projekt Bellevue di Monaco – bydlení pro uprchlíky a kulturní centrum) či ze Slovenska (projekt Kojatice – inovativní bydlení v Romské osadě na Slovensku). Bedřišku však známe již z dřívější spolupráce, Architekti bez hranic se aktivně účastnili architektonického workshopu na Bedřišce v srpnu 2018.
Spolupráci obyvatel či jejich zástupců a politické reprezentace města vnímáme pro rozvoj Bedřišky a řešení celé situace jako zásadní. Také proto bychom chtěli vyjádřit své znepokojení. Dle informací obyvatel není místní komunita součástí pracovní skupiny magistrátu, která řeší budoucnost této lokality. To je v rozporu s doporučením odborníků na sociální inkluzi. Zapojením místní komunity vzniká a je posilována sociální soudržnost, což pozitivně hodnotí koncepční vládní strategie. Např. Strategie sociálního začleňování 2014–2020 nebo Strategie romské integrace do roku 2020 jednoznačně doporučují participaci místní komunity v řešení otázky spojené s bydlením. Vnímáme, že zapojení obyvatel do rozhodování je základním demokratickým principem, na kterém je naše společnost založena. Jako Architekti bez hranic zastáváme postoj, že lidé mají právo rozhodovat o budoucnosti svých domovů.
Participace obyvatel je v zahraničí úspěšně využívána, kromě zapojení obyvatel do přípravy projektu se jedná především o finanční participaci na stavbě sociálního bydlení. Na Slovensku např. organizace ETP úspěšně realizuje projekty bydlení v marginalizovaných romských komunitách s využitím systému mikropůjček. Velká Británie pak vidí ve spolufinancování a stavbě svépomocí jeden z možných léků na současnou krizi bydlení, což shrnuje publikace Right to build. V Chile byl architekt Alejandro Aravena oceněn Pritzker Prize, mimo jiné za projekt z poloviny dokončených domů v chudinské čtvrti ve městě Iquique. Obyvatelé si druhou polovinu mohou dokončit sami. Také v dalších zemích vidíme inspirativní projekty – v Québecku byl participativně řešen projekt Kitcisakik v odlehlé komunitě původních obyvatel.
Osada Bedřiška je ideálním místem, kde by se doporučené participativní přístupy mohly vyzkoušet v praxi a navázat tak na aktivity obyvatel, včetně jejich zapojení při zmiňovaném architektonickém workshopu. Místní lidé podle naší zkušenosti dlouhodobě projevují ochotu se zapojit. V osadě navíc funguje komunitní centrum, které by mělo sloužit také k setkávání místních lidí se zástupci z příslušných úřadů. Nemalé prostředky na jeho vybudování by se tím zúročily. Bedřiška by se v našem posouzení mohla stát ukázkovým projektem nejen v rámci České republiky, ale i v Evropě.

Žádáme proto, aby jako jeden z kroků nutných k revitalizaci místa se zohledněním potřeb tamních obyvatel byl do pracovní skupiny magistrátu pro osadu Bedřiška přizván zástupce obyvatel osady Bedřiška.
Rádi poskytneme v této záležitosti odborné konzultace. Náš spolek se problematikou participace a dostupnosti bydlení dlouhodobě zabývá.

S úctou zástupci spolku Architekti bez hranic
Ing. arch. Vojtěch Sigmund, Ph.D., a Ing. arch. Karolína Kripnerová
Architekti bez hranic, z. s.
info@architektibezhranic.eu


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.