Nové vedení aneb jak to dopadlo.

V minulých dnech jsme na našem webu psali o tom, že byl podán ke Krajskému soudu v Ostravě návrh na neplatnost volby kandidáta p. Patrika Hujduse. V pátek 26.10.2018  dostala p. Lehotská  potvrzenou informaci o tom, že zmiňovaný návrh byl Krajským soudem zamítnut.  Byť s tímto návrhem byla u mnohých lidí spojována naděje na změnu pro náš obvod, nezbývá než zamítavé  rozhodnutí  Krajského soudu  v Ostravě  respektovat.

V novém  vedení městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky je tak i nadále koalice, sestavená ze 4 zastupitelů Hnutí Nezávislích, 1 zastupitele SPD-Tomio Okamura, 1 zastupitele hnutí Ostravák, 1 zastupitele KSČM a 1 zastupitele KDU-ČSL. Opozici tvoří 3 zastupitelé hnutí Lepší a čistá Ostrava (LEČO), 3 zastupitelé hnutí ANO 2011 a 1 zastupitel ODS.

Díky zkušenostem z minulých volebních období i díky nedávnému prohlášení p. zastupitelky Liany Janáčkové v lokálním tisku víme, že nová koalice bude kontinuálně  pokračovat v práci předchozích vedení našeho obvodu. Znamená to tedy, že i nadále bude v obvodu Mariánské Hory a Hulváky  pokračovat arogance některých vedoucích  úředníků obce, netransparentnost v  přidělování obecních bytů a zadávaní veřejných zakázek, neodpovědné nakládaní s obecním majetkem v rozporu se zásadou správného hospodáře, většinové prosazování  dalších méně či více pochybných projektů bez ohledu na jejich potřebnost, odmítání jakýchkoliv opozičních  návrhů, či prohlubování  zášti mezi  obyvateli obvodu v duchu hesla „rozděluj a panuj“.

Může normální občan v této situaci pro zlepšení života v obci vůbec něco udělat? Není toho mnoho ale přeci jen může. Jako občan se např. může aktivně účastnit jednání zastupitelstva obce,  může důsledně kontrolovat splnění  jednotlivých  úkolů,  může vyžadovat informace ke všem věcem, které jej jako občana zajímají, může podávat návrhy a podněty.  Zda to bude stačit k tomu, aby na naší radnici  převážila slušnost, vstřícnost, odpovědnost  a pracovitost ukáže čas.

Eva Lehotská

Převzato z webu: zpravyzobce.cz

Staré  versus nové  vedení radnice MH a H.

Dne 18.10.2018 podala p. Eva Lehotská  z  Mariánských Hor a Hulvák ke Krajskému soudu v Ostravě návrh na neplatnost volby kandidáta do zastupitelstva obvodu MH a H  p. Patrika Hujduse. Z tohoto důvodu byl zrušen termín ustavujícího zastupitelstva obvodu Mariánské Hory a Hulváky, původně stanoven v rozporu se zákonem na 25.10.2018  a to až do pravomocného rozhodnutí soudu o návrhu.

Dle zákona č. 491/2001 Sb. – zákon o volbách do zastupitelstev obcí, § 5, odst. 1 do zastupitelstva obce může být zvolen každý volič, u kterého není překážka volebního práva a který je v den voleb v tomto městském obvodu nebo městské části přihlášen k trvalému pobytu.  A právě toto ustanovení zákona je v případě současného p.1 místostarosty  předmětem stížnosti p. Lehotské.

Shrňme si fakta příběhu. P. Patrik Hujdus je formálně přihlášen na Sušilově ul. 919/1 v Ostravě – Mariánských Horách. Na této adrese měl pan místostarosta přidělen obecní byt, ke kterému  však dle potvrzení ÚMOb MH a H i prohlášení p. Patrika Hujduse samotného,  byla již ke dni 31.01.2018 ukončena nájemní smlouva a byt byl pronajat jiném nájemci a tudíž na této adrese p. Hujdus prokazatelně bydlet nemůže. Dále bylo p. Lehotskou na katastru zjištěno, že p. místostarosta vlastní spolu s manželkou nový rodinný dům v Těrlicku – Hradišti, kde  p. zastupitel i s rodinou v současnosti bydlí a kam se denně z Ostravy vrací.  Byť Patrik Hujdus vlastní dle výpisu z katastru ještě byt na Pražákově ul. v MH a H, ani v tomto bytě nebydlí, když jej pronajímá svému známému.  Z uvedeného jednoznačně vyplývá, že p. Patrik Hujdus v obvodu, kde kandidoval do zastupitelstva obce, fakticky nebydlí.

Dle několika nálezů Ústavního soudu (např. sp.zn. Pl.ÚS 9/94) otázka trvalého bydliště občanů je sice v obecné rovině záležitostí evidenční a nikoliv faktickou, nicméně ve věcech volebních je dle názoru Ústavního soudu nutno pojem vykládat materiálně.  Tento závěr podporuje i ústavní vymezení územních samosprávných celků jako územních společenství občanů, která mají právo na samosprávu (čl. 100 odst. 1 Ústavy). Smyslem formální existence obce je, aby si její obyvatelé mohli sami spravovat své vlastní záležitosti. Činí tak prostřednictvím orgánů obce. Proto také oprávnění tyto orgány vytvářet je podmíněno faktickým poutem obyvatele – voliče či kandidáta k obci.

A jaký bude další možný vývoj v této věci? Již dnes víme, že na radnici MH a H je sestavena koalice, kterou tvoří Nezávislí, SPD – Tomio Okamura, Ostravák, KSČM a KDU-ČSL. Součástí koaliční dohody je, že post starosty obvodu MH a H má obsadit právě Patrik Hujdus. Pokud navrhovatelka u Krajského soudu se svým návrhem na prohlášení neplatnosti volby kandidáta Patrika Hujduse uspěje, mohla by jej postu starosty zbavit. Lze předpokládat, že by se pak do čela radnice chtěla vrátit Liana Janáčková. A zde vyvstává  otázka, zda by s ní zastupitelé, jenž jsou dnes součásti koaliční dohody, chtěli pokračovat v koaliční spolupráci.  Jedním ze základních prvků při sestavování  koalice  byl totiž údajně názor koaličních partnerů Nezávislých, aby Liana Janáčková již nebyla ve vedení radnice MH a H.

Nezbývá než čekat na rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě  o návrhu p. Evy Lehotské a pozorně pak sledovat další kroky a rozhodnutí nově zvolených zastupitelů obvodu MH a H a jedině jejich následnými skutky  posuzovat plnění předvolebních slibů, které dali nám – svým voličům.

Architektonický workshop vrcholí.

Dnes 31.08.2018 vrcholí na Bedřišce architektonický workshop. Prezentace výsledků začíná 31.8.2018 v 16:00 hod. přímo v osadě Bedřiška a je přístupná pro širokou veřejnost. Jedná se zcela nepochybně o mimořádnou událost, kdy tým architektů, urbanistů, geografů a sociálních pracovníků za aktivní účasti obyvatel přichází s návrhy, jak lze lokalitu proměnit, aniž by se muselo nutně vše bourat a obyvatele nuceně stěhovat.  !!!Bude to inspirativní a zajímavé!!! Zveme všechny, který chtějí vidět a vědět více, než jim nabízí jednostranný pohled a rétorika současného vedení radnice v Ostravě -Mar. Horách a Hulvákách.

 

Architektonický workshop proběhne 28.08.2018 – 31.08.2018

Byť je dovolenková sezóna v plném proudu, lidé na Bedřišce v tomto období nezahálejí. Blíží se to pomalu ale rozhodně to bude. O čem že to mluvíme? Architektonický workshop – to je to, na co se obyvatelé Bedry hodně těší. Připravili jej lidé z iniciativy Probuď domy ve spolupráci s Galerii Plato, Ostravskou univerzitou, architektonickým ateliérem TUR, Architekty bez hranic, pracovníky Bílého nosorožce o.p.s., Vzájemným soužitím Ostrava, podporovateli a sympatizanty Bedřišky z řad odborné veřejnosti a také samotných obyvatel Bedřišky. Proběhne ve dnech 28.08.2018 – 31.08.2018 za účasti architektů, studentů architektury, sociálních geografů, urbanisty a dalších oborů, vše za aktivní účasti obyvatel Bedřišky na logistice celého projektu. Finančně projekt podpořila Nadace Via z programu Rychlé granty.

Dny plné práce a diskuzí mají jediný cíl – ukázat, že proměnu Bedřišky lze provést i při udržení bydlení stávajících obyvatel v této lokalitě a za jejich plné účasti na její proměně. Výsledky budou prezentovány jak vedení města a obce, tak široké veřejnosti a věříme, že to podpoří veřejnou a transparentní diskusi k tak palčivým otázkám, jako je nucené bezdůvodné vystěhovávání obyvatel v rámci plánovaných revitalizací či spíše spekulací s veřejným majetkem některých vedoucích pracovníků obcí či měst; jako je možnost participace stávajících obyvatel na budoucích změnách a jejich aktivní zapojení do těchto realizací; jak jdou projekty dělat lépe a levněji, jak lze vytvářet vztah lidí k místům kde žijí a jak je motivovat k tomu, aby o ta místa sami pečovali.

Chceme zdůraznit, že obce a města jsou zde pro všechny lidi bez rozdílů a nikdy ne naopak. Pochopí to současné vedení MH a H nebo stále bude zahleděné pouze do svých vlastních zájmů bez ohledů na zájmy svých obyvatel?

Více o programu viz plakát:

Dva týdny bdělosti na Bedřišce

Dne 9.7.2018 jsme na Bedřišce zahájili akci s názvem 2 týdny bdělosti. V rámci této akce je naplánován program ve dnech  11.7.2018, 15.7.2018, 18.7.2018, 19.7.2018 vždy v době od 16:00 hod do 22:00 hod.

Vše vyvrcholí programem dne 21.7.2018 s názvem Barvy Bedřišky, kdy je počátek stanoven na 13:00 hod.

Součástí programu budou komentované prohlídky s fotodokumentací staré i novodobé historie Bedřišky, hry a soutěže pro děti,diskuzní panely o bydlení, koncerty lokálních kapel různých žánrů,promítání dokumentárních filmů o bydlení, filmů a pohádek pro děti, výtvarné dílny a ještě mnoho dalšího. Předběžně účast přislíbila i Saša Uhlová.

Srdečně zvou obyvatelé Bedřišky spolu se svými podporovateli  – Iniciativou Probuď domy, Galerií Plato, Bílým nosorožcem o.p.s., Vzájemným soužitím.

Demolice není řešení.

Včera jsme my, obyvatelé Bedřišky na Magistrát města Ostravy odeslali materiál, který má seznámit zastupitele města s aktuální situací na Bedřišce. Zároveň v něm  popisujeme, jak se Bedřiška za posledních 8 let změnila a také, a to především,  prostřednictvím tohoto materiálu seznamujeme zastupitele města se svou vlastní vizí  o budoucnosti  lokality. Podrobně se lze s naším materiálem seznámit v odkazu níže.

Bedřiška – Demolice je špatné řešení

Úvodní slovo ke spuštění webu

Bedřiška. Normálně hezké ženské jméno. Pro značnou část obyvatel Ostravy místo, kterému je lepší se obloukem vyhnout. Pro obyvatele, kteří zde žijí, je Bedřiška bezpečným a důstojným domovem.

V dnešních dnech se o Bedřišce opět hovoří. Z rozhodnutí současného vedení městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky mají být rodinné domky na Bedřišce, jenž jsou ve správě tohoto obvodu, v blízké budoucnosti zbourány a jejich „nepřizpůsobiví“ obyvatelé vystěhováni mimo obvod. Možná za toto rozhodnutí sklidí vedení obvodu od některých hlasitý potlesk, a v komunálních volbách i hlasy těch, kteří Bedřišku a její obyvatele „znají“, a znát chtějí, pouze z neustále opakovaných dehonestujících výroků starostky obvodu Ing. Arch.  Liany Janáčkové, jejího 1. místostarosty Patrika Hujduse, z videa visícího na oficiálních stránkách městského obvodu, či se baví nad písničkou Jarka Nohavici z r.2010, aniž by se sami přesvědčili či přesvědčit chtěli o současném stavu na Bedřišce.

My, obyvatelé Bedřišky, jsme však přesvědčeni, že v Ostravě je mnohem více těch, kteří  dnes již neposuzují ostatní podle pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.  Jsme přesvědčeni, že jsou v Ostravě lidé, kteří slepě nevěří  osobním pravdám jiných, ale uvažují kriticky a sami pokládají otázky a hledají na ně své vlastní odpovědi.

Těmto lidem chceme povídat o Bedřišce, o životě jejich obyvatel, přinášet informace o minulém i současném dění v tomto sousedství bez obalu  a u nich také chceme  hledat pochopení a pomoc v naší snaze  zachránit Bedřišku jako připomínku staré hornické Ostravy  a také zachránit bydlení pro stávající  obyvatele.

Vítejte tedy na našem webu a doufáme, že všem, kteří jej navštíví, bude s námi příjemně a bezpečno právě tak, jako nám obyvatelům se příjemně a bezpečně žije na Bedřišce.