Cena Via Bona 2019: Srdcařem roku je Eva Lehotská!

Vítězka Zvláštní ceny za dobré sousedství je Eva Lehotská! Eva ve své děkovné řeči řekla, že ta cena není její, ale lidí z Bedřišky a všech, kteří jim pomáhají.

Zde jsou výsledky na oficiálním webu soutěže:

Cena Via Bona 2019: po dvaadvacáté jsme ocenili ty, kdo pomáhají druhým

O výsledcích soutěže informovalo např. také Aktuálně.cz ve svém článku Příběhy hrdinů: Gynekolog na kole vybírá statisíce, seniorka bojuje za romskou osadu.

Všem, kteří ji poslali hlas, děkujeme!

 

Peněžní sbírka pro Bedřišku spuštěna!

Nadace VIA založila pro Bedřišku dárcovskou sbírku! Výtěžek dárcovské sbírky bude určen na právní služby, související s obranou práv nájemníků a tím i záchranou Bedřišky.

Přispět můžete tady:

https://www.darujme.cz/projekt/1201598

Projekt byl podpořen Nadací VIA v programu Živá komunita. Každou korunu, kterou darujete, nám Nadace VIA zdvojnásobí až do výše 20 000Kč. Míříme na cílovou částku 50 000Kč. Kampaň poběží symbolicky do 15. května, tedy dne, kdy se slaví Mezinárodní den rodin!

O sbírce se mluví mimo jiné i v této reportáži České televize:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/419231100030215-udalosti-v-regionech/video/675727

Sdílejte a darujte dle svých možností. Děkujeme!

 

Nové vedení aneb jak to dopadlo.

V minulých dnech jsme na našem webu psali o tom, že byl podán ke Krajskému soudu v Ostravě návrh na neplatnost volby kandidáta p. Patrika Hujduse. V pátek 26.10.2018  dostala p. Lehotská  potvrzenou informaci o tom, že zmiňovaný návrh byl Krajským soudem zamítnut.  Byť s tímto návrhem byla u mnohých lidí spojována naděje na změnu pro náš obvod, nezbývá než zamítavé  rozhodnutí  Krajského soudu  v Ostravě  respektovat.

V novém  vedení městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky je tak i nadále koalice, sestavená ze 4 zastupitelů Hnutí Nezávislích, 1 zastupitele SPD-Tomio Okamura, 1 zastupitele hnutí Ostravák, 1 zastupitele KSČM a 1 zastupitele KDU-ČSL. Opozici tvoří 3 zastupitelé hnutí Lepší a čistá Ostrava (LEČO), 3 zastupitelé hnutí ANO 2011 a 1 zastupitel ODS.

Díky zkušenostem z minulých volebních období i díky nedávnému prohlášení p. zastupitelky Liany Janáčkové v lokálním tisku víme, že nová koalice bude kontinuálně  pokračovat v práci předchozích vedení našeho obvodu. Znamená to tedy, že i nadále bude v obvodu Mariánské Hory a Hulváky  pokračovat arogance některých vedoucích  úředníků obce, netransparentnost v  přidělování obecních bytů a zadávaní veřejných zakázek, neodpovědné nakládaní s obecním majetkem v rozporu se zásadou správného hospodáře, většinové prosazování  dalších méně či více pochybných projektů bez ohledu na jejich potřebnost, odmítání jakýchkoliv opozičních  návrhů, či prohlubování  zášti mezi  obyvateli obvodu v duchu hesla „rozděluj a panuj“.

Může normální občan v této situaci pro zlepšení života v obci vůbec něco udělat? Není toho mnoho ale přeci jen může. Jako občan se např. může aktivně účastnit jednání zastupitelstva obce,  může důsledně kontrolovat splnění  jednotlivých  úkolů,  může vyžadovat informace ke všem věcem, které jej jako občana zajímají, může podávat návrhy a podněty.  Zda to bude stačit k tomu, aby na naší radnici  převážila slušnost, vstřícnost, odpovědnost  a pracovitost ukáže čas.

Eva Lehotská

Převzato z webu: zpravyzobce.cz

Staré  versus nové  vedení radnice MH a H.

Dne 18.10.2018 podala p. Eva Lehotská  z  Mariánských Hor a Hulvák ke Krajskému soudu v Ostravě návrh na neplatnost volby kandidáta do zastupitelstva obvodu MH a H  p. Patrika Hujduse. Z tohoto důvodu byl zrušen termín ustavujícího zastupitelstva obvodu Mariánské Hory a Hulváky, původně stanoven v rozporu se zákonem na 25.10.2018  a to až do pravomocného rozhodnutí soudu o návrhu.

Dle zákona č. 491/2001 Sb. – zákon o volbách do zastupitelstev obcí, § 5, odst. 1 do zastupitelstva obce může být zvolen každý volič, u kterého není překážka volebního práva a který je v den voleb v tomto městském obvodu nebo městské části přihlášen k trvalému pobytu.  A právě toto ustanovení zákona je v případě současného p.1 místostarosty  předmětem stížnosti p. Lehotské.

Shrňme si fakta příběhu. P. Patrik Hujdus je formálně přihlášen na Sušilově ul. 919/1 v Ostravě – Mariánských Horách. Na této adrese měl pan místostarosta přidělen obecní byt, ke kterému  však dle potvrzení ÚMOb MH a H i prohlášení p. Patrika Hujduse samotného,  byla již ke dni 31.01.2018 ukončena nájemní smlouva a byt byl pronajat jiném nájemci a tudíž na této adrese p. Hujdus prokazatelně bydlet nemůže. Dále bylo p. Lehotskou na katastru zjištěno, že p. místostarosta vlastní spolu s manželkou nový rodinný dům v Těrlicku – Hradišti, kde  p. zastupitel i s rodinou v současnosti bydlí a kam se denně z Ostravy vrací.  Byť Patrik Hujdus vlastní dle výpisu z katastru ještě byt na Pražákově ul. v MH a H, ani v tomto bytě nebydlí, když jej pronajímá svému známému.  Z uvedeného jednoznačně vyplývá, že p. Patrik Hujdus v obvodu, kde kandidoval do zastupitelstva obce, fakticky nebydlí.

Dle několika nálezů Ústavního soudu (např. sp.zn. Pl.ÚS 9/94) otázka trvalého bydliště občanů je sice v obecné rovině záležitostí evidenční a nikoliv faktickou, nicméně ve věcech volebních je dle názoru Ústavního soudu nutno pojem vykládat materiálně.  Tento závěr podporuje i ústavní vymezení územních samosprávných celků jako územních společenství občanů, která mají právo na samosprávu (čl. 100 odst. 1 Ústavy). Smyslem formální existence obce je, aby si její obyvatelé mohli sami spravovat své vlastní záležitosti. Činí tak prostřednictvím orgánů obce. Proto také oprávnění tyto orgány vytvářet je podmíněno faktickým poutem obyvatele – voliče či kandidáta k obci.

A jaký bude další možný vývoj v této věci? Již dnes víme, že na radnici MH a H je sestavena koalice, kterou tvoří Nezávislí, SPD – Tomio Okamura, Ostravák, KSČM a KDU-ČSL. Součástí koaliční dohody je, že post starosty obvodu MH a H má obsadit právě Patrik Hujdus. Pokud navrhovatelka u Krajského soudu se svým návrhem na prohlášení neplatnosti volby kandidáta Patrika Hujduse uspěje, mohla by jej postu starosty zbavit. Lze předpokládat, že by se pak do čela radnice chtěla vrátit Liana Janáčková. A zde vyvstává  otázka, zda by s ní zastupitelé, jenž jsou dnes součásti koaliční dohody, chtěli pokračovat v koaliční spolupráci.  Jedním ze základních prvků při sestavování  koalice  byl totiž údajně názor koaličních partnerů Nezávislých, aby Liana Janáčková již nebyla ve vedení radnice MH a H.

Nezbývá než čekat na rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě  o návrhu p. Evy Lehotské a pozorně pak sledovat další kroky a rozhodnutí nově zvolených zastupitelů obvodu MH a H a jedině jejich následnými skutky  posuzovat plnění předvolebních slibů, které dali nám – svým voličům.

Otevřený dopis budoucím zastupitelům a radním Mariánských Hor a Hulvák.

Vážení zastupitelé, k napsání  tohoto dopisu nás přinutila situace, která se opakuje v  této obci již poněkolikáté – viz 3 případy z minulého volebního období:prodej Červený kříž (studentské městečko), vystěhování, přislíbená  revitalizace a nakonec nabízený prodej bytů Knüpferova 3+4, projekt školícího centra, jenž se nakonec ukázal být novou radnicí.

Ve středu 19. září 2018 se ostravští zastupitelé usnesli, že zadají novou komplexní analýzu, která vedení města i obvodu Mariánské hory a Hulváky pomůže v rozhodování o budoucnosti lokality Bedřiška. Nově má být v zadání definováno, že cílem města je zachovat na Bedřišce stávající sousedskou komunitu a zajistit jí lepší životní podmínky .Do jejího konečného vypracování by se tak z logiky věci na Bedřišce neměly dělat nevratné změny, tedy ani bourání domů, které mají být podrobeny analýze. Ačkoliv starostka obvodu Liana Janáčková definici usnesení rozporovala, odsouhlasilo ho nakonec zastupitelstvo města v poměru třiceti devíti ku pěti hlasům a usnesení tedy platí.

Dne 12.10.2018 se obyvatelé Bedřišky dozvídají od dělníků, pracujících na demolici ubytovny,  že firma  má příkaz k demolici 1 domu. Po nesrovnalostech v adrese a upřesnění se nakonec zjistí, že jde o 1 ze dvou nejzachovalejších prázdných finských domků v osadě a to domku na Jasinkově 12. Mimochodem ten mají zájem obývat občané, kteří si řádně podali žádost na bytovém odboru našeho obvodu. Jedna žádost byla zamítnuta s tím, že se byty na Bedřišce z rozhodnutí rady obce  dále nepronajímají  a druhá není vyřešena.

12.10.2018 obyvatelé zablokují  auty příjezd k domu a neprodleně předávají získanou informaci p. primátorovi Ostravy Macurovi, který je ještě téhož dne dosavadním 1.místostarostou a podle posledních informací i budoucím starostou městské části MH a H Patrikem Hujdusem ubezpečen, že se bude bourat pouze bývalá ubytovna.

12.10.2018 informaci o připravované demolici domu na Jasinkově 12 potvrzuje telefonicky cca v 17:30 hod. i vedoucí pracovník firmy DAV p. Kašovský s tím, že pouze čekají na písemné povolení ale tvrdí, že o víkendu se bourat nebude. Do osady rovněž přijeli v pátek policisté ČR, které přivolal komunitní pracovník Kumar Vishwanathan. Velitel hlídky tvrdí, že hovořil se starostkou Janáčkovou a ta mu potvrdila, že má povolení na zbourání jak ubytovny, tak i předmětného domu,který je v nebezpečném stavu a PČR tak nemůže konat.

15.10.2018 se podporovatelé a sympatizanti Bedřišky sešli na radnici obvodu a vedoucí odboru výstavby Dagmar Pulchartová jim sdělila, že  byl vydán pouze demoliční výměr na ubytovnu. O chystané demolici domu nic nevěděla. Odkázala je tak na bytový odbor radnice, kde se od vedoucího odboru Lukáše Lesňáka dozvěděli, že se na demolici domu na Jasinkově 12 připravuje výběrové řízení.

Ptáme se tedy současného vedení obvodu: Proč chcete domy  na Bedřišce bourat, aniž by byly k dispozici  výsledky nově zadané analýzy? Nestačilo by udělat u všech prázdných bytů na Bedřišce pouze to, co má povinnost udělat se spravovaným nebo vlastním majetkem správný hospodář – tj. byty řádně a včas obsazovat novými nájemníky nebo majetek řádně zabezpečit proti možnému poškozování či ničení a provádět jeho pravidelnou kontrolu? To však vy, současné vedení  radnice, dělat už dlouhé měsíce zásadně odmítáte.

Vysvětlení p. starostky  Liany Janáčkové k demolici domu na Jasinkově 12  je jednoduché:,,Mohly by do tohoto domku vlézt děti a zranit se.“  Ale to ty děti už mohou dělat několik měsíců,dokonce let v dalších  prázdných a nezabezpečených domcích na Bedřišce!

Ptáme se: Proč to doposud nikomu z odpovědných pracovníků současného vedení radnice nevadilo. a nevadí jim ani to, že naše děti tímto dlouhodobým neodpovědným přístupem ke spravovanému majetku vystavují i nebezpečím reálnějším a hrozivějším  – např. setkáním s loupeživými výrostky z ubytovny v Zábřehu, opilými bezdomovci či kontaktu s infekčními injekčními stříkačkami?

A tak se ptáme  také vás, nově zvolených zastupitelů: Opravdu jste do politiky vstupovali proto, aby jste byli v koalici s někým, kdo po celá léta flagrantně lže značné části občanů a přehlíží jejich názory, ignoruje jejich náměty a připomínky, nezajímá se o jejich problémy a potřeby? Jsme přesvědčeni, že na dosavadní praxi naší radnice nezmění nic ani odchod  stávající starostky Liany Janáčkové z její dosavadní funkce. Její nástupce, p. Patrik Hujdus, totiž hodlá a taky bude pokračovat, pokud k tomu bude mít příležitost, v její dosavadní politice, jak se nechal několikrát slyšet i v médiích a také na svém  FB.

Vážení nově zvolení zastupitelé: Chcete se na tom doopravdy podílet?

My obyvatelé jsme vždy měli za to, že v politice, a zejména té komunální, by měli být lidé s vyššími mravními hodnotami, kteří mají  sílu a schopnost postarat se o ty slabší a právě  na ně tímto otevřeným dopisem apelujeme. Už i proto, aby naše děti měly pozitivní vzor, který si mohou ,,osahat“. Dosáhneme na tyto hodnoty  konečně  i na radnici v Mariánských Horách a Hulvákách?

Žádáme vás, abyste ve světle popsaných  událostí na Bedřišce ti z vás, kteří jste uzavřeli koalici s končícím vedení radnice, ještě zvážili vaše působení v této koalici.

Zároveň vyzýváme všechny ostatní zastupitelé k tomu, aby nabídli alternativy k novým jednáním o možné velké koaliční spolupráci, která přinese  dlouho očekávanou, a především skutečnou změnu poměrů na radnici v Mariánských Horách a Hulvákách.

V Ostravě 17. 10. 2018

Obyvatelé, sympatizanti a podporovatelé

Eva Lehotská, Petra Kolinke, manželé Śtanglerovi, Jan Žemba, Václav Žemba, Lydie Habustová, Zlatuše Pavlíková,Věra Přibylová, Ivana Pavlíková, Anna Pivodová, Janette Balážová, Antonín Baláž, Anna Liberdová, Petr Sklenařík, rodina Podraná, Ludmila Podraná ml., Anna Vítková,Ondřej Marek,Petr Mikl, Kumar Vishwanathan