Staré  versus nové  vedení radnice MH a H.

Dne 18.10.2018 podala p. Eva Lehotská  z  Mariánských Hor a Hulvák ke Krajskému soudu v Ostravě návrh na neplatnost volby kandidáta do zastupitelstva obvodu MH a H  p. Patrika Hujduse. Z tohoto důvodu byl zrušen termín ustavujícího zastupitelstva obvodu Mariánské Hory a Hulváky, původně stanoven v rozporu se zákonem na 25.10.2018  a to až do pravomocného rozhodnutí soudu o návrhu.

Dle zákona č. 491/2001 Sb. – zákon o volbách do zastupitelstev obcí, § 5, odst. 1 do zastupitelstva obce může být zvolen každý volič, u kterého není překážka volebního práva a který je v den voleb v tomto městském obvodu nebo městské části přihlášen k trvalému pobytu.  A právě toto ustanovení zákona je v případě současného p.1 místostarosty  předmětem stížnosti p. Lehotské.

Shrňme si fakta příběhu. P. Patrik Hujdus je formálně přihlášen na Sušilově ul. 919/1 v Ostravě – Mariánských Horách. Na této adrese měl pan místostarosta přidělen obecní byt, ke kterému  však dle potvrzení ÚMOb MH a H i prohlášení p. Patrika Hujduse samotného,  byla již ke dni 31.01.2018 ukončena nájemní smlouva a byt byl pronajat jiném nájemci a tudíž na této adrese p. Hujdus prokazatelně bydlet nemůže. Dále bylo p. Lehotskou na katastru zjištěno, že p. místostarosta vlastní spolu s manželkou nový rodinný dům v Těrlicku – Hradišti, kde  p. zastupitel i s rodinou v současnosti bydlí a kam se denně z Ostravy vrací.  Byť Patrik Hujdus vlastní dle výpisu z katastru ještě byt na Pražákově ul. v MH a H, ani v tomto bytě nebydlí, když jej pronajímá svému známému.  Z uvedeného jednoznačně vyplývá, že p. Patrik Hujdus v obvodu, kde kandidoval do zastupitelstva obce, fakticky nebydlí.

Dle několika nálezů Ústavního soudu (např. sp.zn. Pl.ÚS 9/94) otázka trvalého bydliště občanů je sice v obecné rovině záležitostí evidenční a nikoliv faktickou, nicméně ve věcech volebních je dle názoru Ústavního soudu nutno pojem vykládat materiálně.  Tento závěr podporuje i ústavní vymezení územních samosprávných celků jako územních společenství občanů, která mají právo na samosprávu (čl. 100 odst. 1 Ústavy). Smyslem formální existence obce je, aby si její obyvatelé mohli sami spravovat své vlastní záležitosti. Činí tak prostřednictvím orgánů obce. Proto také oprávnění tyto orgány vytvářet je podmíněno faktickým poutem obyvatele – voliče či kandidáta k obci.

A jaký bude další možný vývoj v této věci? Již dnes víme, že na radnici MH a H je sestavena koalice, kterou tvoří Nezávislí, SPD – Tomio Okamura, Ostravák, KSČM a KDU-ČSL. Součástí koaliční dohody je, že post starosty obvodu MH a H má obsadit právě Patrik Hujdus. Pokud navrhovatelka u Krajského soudu se svým návrhem na prohlášení neplatnosti volby kandidáta Patrika Hujduse uspěje, mohla by jej postu starosty zbavit. Lze předpokládat, že by se pak do čela radnice chtěla vrátit Liana Janáčková. A zde vyvstává  otázka, zda by s ní zastupitelé, jenž jsou dnes součásti koaliční dohody, chtěli pokračovat v koaliční spolupráci.  Jedním ze základních prvků při sestavování  koalice  byl totiž údajně názor koaličních partnerů Nezávislých, aby Liana Janáčková již nebyla ve vedení radnice MH a H.

Nezbývá než čekat na rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě  o návrhu p. Evy Lehotské a pozorně pak sledovat další kroky a rozhodnutí nově zvolených zastupitelů obvodu MH a H a jedině jejich následnými skutky  posuzovat plnění předvolebních slibů, které dali nám – svým voličům.

Otevřený dopis budoucím zastupitelům a radním Mariánských Hor a Hulvák.

Vážení zastupitelé, k napsání  tohoto dopisu nás přinutila situace, která se opakuje v  této obci již poněkolikáté – viz 3 případy z minulého volebního období:prodej Červený kříž (studentské městečko), vystěhování, přislíbená  revitalizace a nakonec nabízený prodej bytů Knüpferova 3+4, projekt školícího centra, jenž se nakonec ukázal být novou radnicí.

Ve středu 19. září 2018 se ostravští zastupitelé usnesli, že zadají novou komplexní analýzu, která vedení města i obvodu Mariánské hory a Hulváky pomůže v rozhodování o budoucnosti lokality Bedřiška. Nově má být v zadání definováno, že cílem města je zachovat na Bedřišce stávající sousedskou komunitu a zajistit jí lepší životní podmínky .Do jejího konečného vypracování by se tak z logiky věci na Bedřišce neměly dělat nevratné změny, tedy ani bourání domů, které mají být podrobeny analýze. Ačkoliv starostka obvodu Liana Janáčková definici usnesení rozporovala, odsouhlasilo ho nakonec zastupitelstvo města v poměru třiceti devíti ku pěti hlasům a usnesení tedy platí.

Dne 12.10.2018 se obyvatelé Bedřišky dozvídají od dělníků, pracujících na demolici ubytovny,  že firma  má příkaz k demolici 1 domu. Po nesrovnalostech v adrese a upřesnění se nakonec zjistí, že jde o 1 ze dvou nejzachovalejších prázdných finských domků v osadě a to domku na Jasinkově 12. Mimochodem ten mají zájem obývat občané, kteří si řádně podali žádost na bytovém odboru našeho obvodu. Jedna žádost byla zamítnuta s tím, že se byty na Bedřišce z rozhodnutí rady obce  dále nepronajímají  a druhá není vyřešena.

12.10.2018 obyvatelé zablokují  auty příjezd k domu a neprodleně předávají získanou informaci p. primátorovi Ostravy Macurovi, který je ještě téhož dne dosavadním 1.místostarostou a podle posledních informací i budoucím starostou městské části MH a H Patrikem Hujdusem ubezpečen, že se bude bourat pouze bývalá ubytovna.

12.10.2018 informaci o připravované demolici domu na Jasinkově 12 potvrzuje telefonicky cca v 17:30 hod. i vedoucí pracovník firmy DAV p. Kašovský s tím, že pouze čekají na písemné povolení ale tvrdí, že o víkendu se bourat nebude. Do osady rovněž přijeli v pátek policisté ČR, které přivolal komunitní pracovník Kumar Vishwanathan. Velitel hlídky tvrdí, že hovořil se starostkou Janáčkovou a ta mu potvrdila, že má povolení na zbourání jak ubytovny, tak i předmětného domu,který je v nebezpečném stavu a PČR tak nemůže konat.

15.10.2018 se podporovatelé a sympatizanti Bedřišky sešli na radnici obvodu a vedoucí odboru výstavby Dagmar Pulchartová jim sdělila, že  byl vydán pouze demoliční výměr na ubytovnu. O chystané demolici domu nic nevěděla. Odkázala je tak na bytový odbor radnice, kde se od vedoucího odboru Lukáše Lesňáka dozvěděli, že se na demolici domu na Jasinkově 12 připravuje výběrové řízení.

Ptáme se tedy současného vedení obvodu: Proč chcete domy  na Bedřišce bourat, aniž by byly k dispozici  výsledky nově zadané analýzy? Nestačilo by udělat u všech prázdných bytů na Bedřišce pouze to, co má povinnost udělat se spravovaným nebo vlastním majetkem správný hospodář – tj. byty řádně a včas obsazovat novými nájemníky nebo majetek řádně zabezpečit proti možnému poškozování či ničení a provádět jeho pravidelnou kontrolu? To však vy, současné vedení  radnice, dělat už dlouhé měsíce zásadně odmítáte.

Vysvětlení p. starostky  Liany Janáčkové k demolici domu na Jasinkově 12  je jednoduché:,,Mohly by do tohoto domku vlézt děti a zranit se.“  Ale to ty děti už mohou dělat několik měsíců,dokonce let v dalších  prázdných a nezabezpečených domcích na Bedřišce!

Ptáme se: Proč to doposud nikomu z odpovědných pracovníků současného vedení radnice nevadilo. a nevadí jim ani to, že naše děti tímto dlouhodobým neodpovědným přístupem ke spravovanému majetku vystavují i nebezpečím reálnějším a hrozivějším  – např. setkáním s loupeživými výrostky z ubytovny v Zábřehu, opilými bezdomovci či kontaktu s infekčními injekčními stříkačkami?

A tak se ptáme  také vás, nově zvolených zastupitelů: Opravdu jste do politiky vstupovali proto, aby jste byli v koalici s někým, kdo po celá léta flagrantně lže značné části občanů a přehlíží jejich názory, ignoruje jejich náměty a připomínky, nezajímá se o jejich problémy a potřeby? Jsme přesvědčeni, že na dosavadní praxi naší radnice nezmění nic ani odchod  stávající starostky Liany Janáčkové z její dosavadní funkce. Její nástupce, p. Patrik Hujdus, totiž hodlá a taky bude pokračovat, pokud k tomu bude mít příležitost, v její dosavadní politice, jak se nechal několikrát slyšet i v médiích a také na svém  FB.

Vážení nově zvolení zastupitelé: Chcete se na tom doopravdy podílet?

My obyvatelé jsme vždy měli za to, že v politice, a zejména té komunální, by měli být lidé s vyššími mravními hodnotami, kteří mají  sílu a schopnost postarat se o ty slabší a právě  na ně tímto otevřeným dopisem apelujeme. Už i proto, aby naše děti měly pozitivní vzor, který si mohou ,,osahat“. Dosáhneme na tyto hodnoty  konečně  i na radnici v Mariánských Horách a Hulvákách?

Žádáme vás, abyste ve světle popsaných  událostí na Bedřišce ti z vás, kteří jste uzavřeli koalici s končícím vedení radnice, ještě zvážili vaše působení v této koalici.

Zároveň vyzýváme všechny ostatní zastupitelé k tomu, aby nabídli alternativy k novým jednáním o možné velké koaliční spolupráci, která přinese  dlouho očekávanou, a především skutečnou změnu poměrů na radnici v Mariánských Horách a Hulvákách.

V Ostravě 17. 10. 2018

Obyvatelé, sympatizanti a podporovatelé

Eva Lehotská, Petra Kolinke, manželé Śtanglerovi, Jan Žemba, Václav Žemba, Lydie Habustová, Zlatuše Pavlíková,Věra Přibylová, Ivana Pavlíková, Anna Pivodová, Janette Balážová, Antonín Baláž, Anna Liberdová, Petr Sklenařík, rodina Podraná, Ludmila Podraná ml., Anna Vítková,Ondřej Marek,Petr Mikl, Kumar Vishwanathan

 

Architektonický workshop na Bedřišce skončil.

Dne 31.08.2018 na Bedřišce skončil architektonický workshop. Výsledky byly veřejně prezentovány tentýž den a prezentace se zúčastnil i primátor města Ostravy p. Tomáš Macura se svými hosty, zastupitel Ostravy  p. Juračka , někteří zastupitelé obvodu MH a H včetně p. starostky a také širší veřejnost.  Na našich stránkách i na našem FB profilu budou v následujících  hodinách výstupy z workshopu zveřejněny  a všichni, které zajímá osud Bedřišky a jejích obyvatel,  se můžou s  návrhy možné proměny této lokality podrobněji seznámit také.

Pro obyvatele Bedřišky jsou výsledky 3-denní intenzivní práce architektů, urbanistů, památkářů, sociálních geografů a sociálních pracovníků    významným  podpořením  jejich názoru, že  bourání a nucené vystěhovávání obyvatel této lokality není jediným možným řešením, jak to  veřejnosti vytrvale předkládá současné vedení obvodu MH a H.   Dnes je již zřejmé, že celou oblast lze revitalizovat i při respektování historie místa, názorů  jejích obyvatel  a přitom dosáhnout výsledku, který ve svých vyjádřeních tak často a tak rádi uvádějí i radní obvodu MH a H – nabídnout  v této lokalitě bydlení také pro mladé funkční rodiny a seniory, neboť právě takové rodiny v současné době na Bedřišce žijí a žít i nadále chtějí. 

 

 

 

 

 

 

Architektonický workshop vrcholí.

Dnes 31.08.2018 vrcholí na Bedřišce architektonický workshop. Prezentace výsledků začíná 31.8.2018 v 16:00 hod. přímo v osadě Bedřiška a je přístupná pro širokou veřejnost. Jedná se zcela nepochybně o mimořádnou událost, kdy tým architektů, urbanistů, geografů a sociálních pracovníků za aktivní účasti obyvatel přichází s návrhy, jak lze lokalitu proměnit, aniž by se muselo nutně vše bourat a obyvatele nuceně stěhovat.  !!!Bude to inspirativní a zajímavé!!! Zveme všechny, který chtějí vidět a vědět více, než jim nabízí jednostranný pohled a rétorika současného vedení radnice v Ostravě -Mar. Horách a Hulvákách.

 

Architektonický workshop proběhne 28.08.2018 – 31.08.2018

Byť je dovolenková sezóna v plném proudu, lidé na Bedřišce v tomto období nezahálejí. Blíží se to pomalu ale rozhodně to bude. O čem že to mluvíme? Architektonický workshop – to je to, na co se obyvatelé Bedry hodně těší. Připravili jej lidé z iniciativy Probuď domy ve spolupráci s Galerii Plato, Ostravskou univerzitou, architektonickým ateliérem TUR, Architekty bez hranic, pracovníky Bílého nosorožce o.p.s., Vzájemným soužitím Ostrava, podporovateli a sympatizanty Bedřišky z řad odborné veřejnosti a také samotných obyvatel Bedřišky. Proběhne ve dnech 28.08.2018 – 31.08.2018 za účasti architektů, studentů architektury, sociálních geografů, urbanisty a dalších oborů, vše za aktivní účasti obyvatel Bedřišky na logistice celého projektu. Finančně projekt podpořila Nadace Via z programu Rychlé granty.

Dny plné práce a diskuzí mají jediný cíl – ukázat, že proměnu Bedřišky lze provést i při udržení bydlení stávajících obyvatel v této lokalitě a za jejich plné účasti na její proměně. Výsledky budou prezentovány jak vedení města a obce, tak široké veřejnosti a věříme, že to podpoří veřejnou a transparentní diskusi k tak palčivým otázkám, jako je nucené bezdůvodné vystěhovávání obyvatel v rámci plánovaných revitalizací či spíše spekulací s veřejným majetkem některých vedoucích pracovníků obcí či měst; jako je možnost participace stávajících obyvatel na budoucích změnách a jejich aktivní zapojení do těchto realizací; jak jdou projekty dělat lépe a levněji, jak lze vytvářet vztah lidí k místům kde žijí a jak je motivovat k tomu, aby o ta místa sami pečovali.

Chceme zdůraznit, že obce a města jsou zde pro všechny lidi bez rozdílů a nikdy ne naopak. Pochopí to současné vedení MH a H nebo stále bude zahleděné pouze do svých vlastních zájmů bez ohledů na zájmy svých obyvatel?

Více o programu viz plakát:

Dva týdny bdělosti na Bedřišce

Dne 9.7.2018 jsme na Bedřišce zahájili akci s názvem 2 týdny bdělosti. V rámci této akce je naplánován program ve dnech  11.7.2018, 15.7.2018, 18.7.2018, 19.7.2018 vždy v době od 16:00 hod do 22:00 hod.

Vše vyvrcholí programem dne 21.7.2018 s názvem Barvy Bedřišky, kdy je počátek stanoven na 13:00 hod.

Součástí programu budou komentované prohlídky s fotodokumentací staré i novodobé historie Bedřišky, hry a soutěže pro děti,diskuzní panely o bydlení, koncerty lokálních kapel různých žánrů,promítání dokumentárních filmů o bydlení, filmů a pohádek pro děti, výtvarné dílny a ještě mnoho dalšího. Předběžně účast přislíbila i Saša Uhlová.

Srdečně zvou obyvatelé Bedřišky spolu se svými podporovateli  – Iniciativou Probuď domy, Galerií Plato, Bílým nosorožcem o.p.s., Vzájemným soužitím.

Demolice není řešení.

Včera jsme my, obyvatelé Bedřišky na Magistrát města Ostravy odeslali materiál, který má seznámit zastupitele města s aktuální situací na Bedřišce. Zároveň v něm  popisujeme, jak se Bedřiška za posledních 8 let změnila a také, a to především,  prostřednictvím tohoto materiálu seznamujeme zastupitele města se svou vlastní vizí  o budoucnosti  lokality. Podrobně se lze s naším materiálem seznámit v odkazu níže.

Bedřiška – Demolice je špatné řešení

Úvodní slovo ke spuštění webu

Bedřiška. Normálně hezké ženské jméno. Pro značnou část obyvatel Ostravy místo, kterému je lepší se obloukem vyhnout. Pro obyvatele, kteří zde žijí, je Bedřiška bezpečným a důstojným domovem.

V dnešních dnech se o Bedřišce opět hovoří. Z rozhodnutí současného vedení městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky mají být rodinné domky na Bedřišce, jenž jsou ve správě tohoto obvodu, v blízké budoucnosti zbourány a jejich „nepřizpůsobiví“ obyvatelé vystěhováni mimo obvod. Možná za toto rozhodnutí sklidí vedení obvodu od některých hlasitý potlesk, a v komunálních volbách i hlasy těch, kteří Bedřišku a její obyvatele „znají“, a znát chtějí, pouze z neustále opakovaných dehonestujících výroků starostky obvodu Ing. Arch.  Liany Janáčkové, jejího 1. místostarosty Patrika Hujduse, z videa visícího na oficiálních stránkách městského obvodu, či se baví nad písničkou Jarka Nohavici z r.2010, aniž by se sami přesvědčili či přesvědčit chtěli o současném stavu na Bedřišce.

My, obyvatelé Bedřišky, jsme však přesvědčeni, že v Ostravě je mnohem více těch, kteří  dnes již neposuzují ostatní podle pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.  Jsme přesvědčeni, že jsou v Ostravě lidé, kteří slepě nevěří  osobním pravdám jiných, ale uvažují kriticky a sami pokládají otázky a hledají na ně své vlastní odpovědi.

Těmto lidem chceme povídat o Bedřišce, o životě jejich obyvatel, přinášet informace o minulém i současném dění v tomto sousedství bez obalu  a u nich také chceme  hledat pochopení a pomoc v naší snaze  zachránit Bedřišku jako připomínku staré hornické Ostravy  a také zachránit bydlení pro stávající  obyvatele.

Vítejte tedy na našem webu a doufáme, že všem, kteří jej navštíví, bude s námi příjemně a bezpečno právě tak, jako nám obyvatelům se příjemně a bezpečně žije na Bedřišce.