„Jenom prodiskutovat nestačí“ – otevřený dopis obyvatel Bedřišky primátorovi

Níže sdílíme otevřený dopis obyvatel Bedřišky primátorovi Ostravy.

 

Otevřený dopis obyvatel Bedřišky

Jenom prodiskutovat nestačí“

K rukám pana primátora Ing. Tomáše Macury, MBA a členů pracovní skupiny „Bedřiška“

Ostrava dne 22.9.2019

Vážený pane primátore,

Dne 17.9.2019 jste Vy a členové pracovní skupiny obdrželi otevřený dopis Architektů bez hranic, kteří se rozhodli podpořit nás, obyvatele, v boji za setrvání v našich domovech na Bedřišce.

Na tento dopis reagoval pan náměstek Mgr. Radim Babinec krátkým emailem dne 18.9.2019, který nám byl autory otevřeného dopisu přeposlán. Mgr. Babinec v něm napsal, že žádost Architektů bez hranic o zapojení zástupce obyvatel Bedřišky do pracovní skupiny bude projednána 3.10.2019 na jejím dalším setkání. Dále napsal, že se zástupci obyvatel lokality Bedřiška „…mnohokrát jednali, jsme v kontaktu a pokud je z jejich strany nějaký podnět, vždy si najdeme čas věc prodiskutovat“.

My, obyvatelé Bedřišky, sdílíme názor Architektů bez hranic a žádáme, aby náš zástupce, paní Eva Lehotská, byla řádným členem pracovní skupiny a aby tato naše žádost byla na pracovní schůzce projednána taktéž 3.10.2019.

Dále považujeme za potřebné všem členům pracovní skupiny sdělit, že jenom věci prodiskutovat nestačí. Prázdné domy na Bedřišce chátrají. Nejsou dostatečně zajištěny, přes veškerou snahu stávajících obyvatel o jejich ochranu jsou rabovány a stále častěji okupovány cizími osobami (naposledy zasahovala policie dne 18.9.2019 za osobní účasti místostarosty ÚMob MH a H p. Vladimíra Řezáče), místo aby byly obsazeny např. rodinami s dětmi a sousedství mohlo nadále vzkvétat.

Obyvatelé žijí v neustálé nejistotě již dlouhou dobu a v posledních týdnech už mají strach v noci vycházet ze svých domovů.

Pokud se situace bude nadále vyvíjet tímto směrem a političtí představitelé obvodu a města budou dále jen „prodiskutovávat“ co s Bedřiškou dál, budeme nuceni si myslet, že se jedná o promyšlený záměr, jak obyvatele ze svých domovů vypudit a „neušpinit si přitom ruce“. Chátrající domy se navíc jednodušeji demolují než ty zabydlené, což konvenuje záměrům starosty našeho obvodu, ale rozhodně ne našim potřebám.

Naší potřebou je nadále na Bedřišce zůstat a sousedství rozvíjet. Pokud myslíte vážně, že s námi tuto potřebu sdílíte (snad většinová část pracovní skupiny), je nutné přijmout rozhodnutí co nejdříve a na jeho základě začít jednat. Jsme přesvědčeni, že prvním krokem by mělo být přizvání našeho zástupce do pracovní skupiny, druhým krokem postupné obsazování prázdných domů a třetím krokem prodlužování našich nájemních smluv na déle než několik měsíců, když je více než zjevné, že další kroky k proměně lokality nebudou realizovány v týdnech ani v měsících ale příprava projektů, zajištění financování a samotná realizace bude vyžadovat delší období.

Vaši obyvatelé Bedřišky

Výzva Architektů bez hranic

Sdílíme text výzvy Architektů bez hranic, kterou zveřejnili na svém facebookovém profilu, ohledně zastoupení obyvatel Bedřišky v pracovní skupině pro Bedřišku.


Ing. Tomáš Macura, MBA,
primátor Statutárního města Ostrava
a
členové pracovní skupiny pro osadu Bedřiška
V Ostravě, 16. 9. 2019

Zapojení zástupce místní komunity do pracovní skupiny pro osadu Bedřiška

Vážený pane primátore, vážení členové pracovní skupiny,
jako Architekti bez hranic máme možnost spolupracovat s obyvateli osady Bedřiška. Momentálně v osadě připravujeme jeden díl dokumentu o Architektuře soužití, projektu podpořeném z rozpočtu Ministerstva kultury ČR. Osada Bedřiška byla pro natáčení vybrána, protože místní komunita je v našem prostředí unikátní. Lidé zde společně řeší svou budoucnost, jsou ochotni se angažovat. V rámci připravovaného cyklu Architektura soužití se Bedřiška zařadí mezi příklady z Mnichova (projekt Bellevue di Monaco – bydlení pro uprchlíky a kulturní centrum) či ze Slovenska (projekt Kojatice – inovativní bydlení v Romské osadě na Slovensku). Bedřišku však známe již z dřívější spolupráce, Architekti bez hranic se aktivně účastnili architektonického workshopu na Bedřišce v srpnu 2018.
Spolupráci obyvatel či jejich zástupců a politické reprezentace města vnímáme pro rozvoj Bedřišky a řešení celé situace jako zásadní. Také proto bychom chtěli vyjádřit své znepokojení. Dle informací obyvatel není místní komunita součástí pracovní skupiny magistrátu, která řeší budoucnost této lokality. To je v rozporu s doporučením odborníků na sociální inkluzi. Zapojením místní komunity vzniká a je posilována sociální soudržnost, což pozitivně hodnotí koncepční vládní strategie. Např. Strategie sociálního začleňování 2014–2020 nebo Strategie romské integrace do roku 2020 jednoznačně doporučují participaci místní komunity v řešení otázky spojené s bydlením. Vnímáme, že zapojení obyvatel do rozhodování je základním demokratickým principem, na kterém je naše společnost založena. Jako Architekti bez hranic zastáváme postoj, že lidé mají právo rozhodovat o budoucnosti svých domovů.
Participace obyvatel je v zahraničí úspěšně využívána, kromě zapojení obyvatel do přípravy projektu se jedná především o finanční participaci na stavbě sociálního bydlení. Na Slovensku např. organizace ETP úspěšně realizuje projekty bydlení v marginalizovaných romských komunitách s využitím systému mikropůjček. Velká Británie pak vidí ve spolufinancování a stavbě svépomocí jeden z možných léků na současnou krizi bydlení, což shrnuje publikace Right to build. V Chile byl architekt Alejandro Aravena oceněn Pritzker Prize, mimo jiné za projekt z poloviny dokončených domů v chudinské čtvrti ve městě Iquique. Obyvatelé si druhou polovinu mohou dokončit sami. Také v dalších zemích vidíme inspirativní projekty – v Québecku byl participativně řešen projekt Kitcisakik v odlehlé komunitě původních obyvatel.
Osada Bedřiška je ideálním místem, kde by se doporučené participativní přístupy mohly vyzkoušet v praxi a navázat tak na aktivity obyvatel, včetně jejich zapojení při zmiňovaném architektonickém workshopu. Místní lidé podle naší zkušenosti dlouhodobě projevují ochotu se zapojit. V osadě navíc funguje komunitní centrum, které by mělo sloužit také k setkávání místních lidí se zástupci z příslušných úřadů. Nemalé prostředky na jeho vybudování by se tím zúročily. Bedřiška by se v našem posouzení mohla stát ukázkovým projektem nejen v rámci České republiky, ale i v Evropě.

Žádáme proto, aby jako jeden z kroků nutných k revitalizaci místa se zohledněním potřeb tamních obyvatel byl do pracovní skupiny magistrátu pro osadu Bedřiška přizván zástupce obyvatel osady Bedřiška.
Rádi poskytneme v této záležitosti odborné konzultace. Náš spolek se problematikou participace a dostupnosti bydlení dlouhodobě zabývá.

S úctou zástupci spolku Architekti bez hranic
Ing. arch. Vojtěch Sigmund, Ph.D., a Ing. arch. Karolína Kripnerová
Architekti bez hranic, z. s.
info@architektibezhranic.eu